Previous
Next

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

“Шаталсан сургалтын тогтолцооны жишгийг тодорхойлогч үндэсний тэргүүлэгч сургууль болох”

 Develop a leading national university setting the stan­dard for a tiered education system

 Үүний yp дүнд 2025 онд ТТДС нь мэргэжлийн сургалтаас мэргэжлийн боловсролын сургалт, техникийн боловсрол сургалт, дээд боловсролын сургалтаар шатлан суралцаж хөдөлмөрийн зах зээлд хамгийн өндөр ур чадвартай, зөв хандлагатай, олон улсын жишигт нийцсэн инженер болох боломжийг нээсэн шаталсан сургалтын хөтөлбөртэй үндэсний хэмжээний жишиг сургууль болсон байна.


 АЛСЫН ХАРАА

“Техник технологийн салбарын үнэ цэнэтэй мэргэжилтэн бэлтгэх”

Train esteemed specialists in the field of technology

Шаталсан сургалтын хөтөлбөрөөр хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, ажил олгогчдын захиалгад нийцсэн үнэ цэнэтэй мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

Стратегийн тэргүүлэх чиглэлүүд: Бид зорьж буй алсын хараа. эрхэм зорилгодоо хүрэхийн тулд дараах стратегийн чиглэлийг тэргүүлэх ач холбогдолтой хэмээн тодорхойллоо.

1.  Багш.хүний нөөцийг ажлын байран дээр тасралтгүй хөгжил тогтвортой ажиллах боломж, нөхцөл бүрдүүлэх замаар чанар, үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.

2.  Шаталсан сургалтын хөтөлбөрөөр техник технологийн салбарын үнэ цэнтэй мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

3.  Дэд бүтэц, орчинд хүн сурч, ажиллаж, хөгжих таатай орчин нөхцөл, удирдлага мэдээллийн тогтолцоо, санхүү, судалгаа, инноваци багтаж, түүнийг шинэчлэн.

4.  Боловсролын үйлчилгээ, үйл ажиллагаанд төр, хувийн хэвшил, хөрөнгө оруулагч, мэргэжлийн холбоо, аж ахуйн нэгж

байгууллагуудыг татан оролцуулж, түншлэлийг хөгжүүлнэ.

5.  Шаталсан сургалтын хөтөлбөрөөр

суралцагч-төгсөгчид өндөр сэтгэл ханамжтай, дахин дахин үйлчлүүлэх хүсэл эрмэлзэлтэй насан туршдаа суралцахуйг дэмжинэ.


ҮНЭТ ЗҮЙЛС 


Бид шинийг санаачлагч Манлайлагчид байна.

We are innovative LEADERS

 

Бид техник, технологийн хөгжлийг Бүтээгчид байна.

We are the CREATORS of technical, and technological development

 

Бид насан туршийн суралцахуйг Дээдлэгчид

байна.

We are the FOSTERERS of lifelong learning

 

СУРАЛЦАГЧДЫН ЗОРИЛТОТ TOO - 2025 OH

  ТТДС - 576 (Бакалавр 480 (15%), магистр 96 (3%))-18%

  ТТПК - 2080 (ТБС-640 (20%)

  МБС-1440 (45%)) - 65%

  MКТК - 544 -17%

  Бүгд - 3200

Сүүлийн мэдээ

PubHTML5 LightBox Embed Demo
Facebook

Барилга угсралтын мужааны техникч

Мэргэжлийн цахим хичээл