Багш, ажилтны цаг ашиглалт, цаг бүртгэлийн талаар мөрдөх журам