IET

Монгол улсад нийт ажиллагсдын тоо 2022 онд 1.26 саяд хүрэхээр таамаглал гарчээ. 2022 он хүртэл барилгын салбарын ажил эрхлэлт өсөх хандлагатай, жилийн дундаж өсөлт нь харьцангуй тогтмол 6%-тай байна. Харин үйлчилгээний бусад салбарын ажил эрхлэлт 2022 он хүртэл дунджаар 3.1%-аар буурна гэж Хөдөлмөрийн Судалгааны Институт таамаглажээ. Их, дээд сургуульд нийт суралцагчдын мэргэшиж байгаа чиглэл болон ажил эрхлэлтийн байдалтай танилцана уу.